Diāna Kļuškina: Ja mikrouzņēmuma īpašnieks - pašnodarbinātais izņem naudu privātām vajadzībām

Portāls ifinanses.lv, 2011.gada 26.oktobris

Protāla iFinanses.lv jautājums: Vai pašnodarbinātais (uzskaite tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā), kas kopš 2011. gada 1. janvāra ir kļuvis par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju, var šobrīd izņemt naudu privātajām vajadzībām no pagājušajā gadā nopelnītās naudas? Vai arī jebkura izmaksa tiek uzskatīta par mikrouzņēmuma darbinieka algu? Kā šādu darījumu pareizāk noformēt?

Atbild BDO Zelmenis&Liberte vecākā nodokļu menedžere Diāna Kļuškina: Nenoliedzami Mikrouzņēmuma nodokļa likums (MUN likums) pielīdzina mikrouzņēmuma īpašnieku mikrouzņēmuma darbiniekam — fiziskai personai, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums.

MUN likums arī definē terminu - mikrouzņēmuma darbinieka ienākums — tāds darbinieka ienākums (naudas izteiksmē novērtēts naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums), kas atbilst uz darba līguma pamata gūtajam ienākumam, kāds tas ir pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atskaitīšanas vispārējā kārtībā, piemērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosacījumus.

MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nav dividendes, kuras aprēķina no šā mikrouzņēmuma peļņas. Tomēr likums neparedz izslēgt no mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma peļņas daļu ko savam patēriņam pēc mikrouzņēmumu nodokļa nomaksas izņem mikrouzņēmuma īpašnieks – saimnieciskās darbības veicējs. Kā rezultātā, tajā mēnesī, kad saimnieciskās darbības veicējs no saimnieciskās darbības konta izņem ienākumu personīgām vajadzībām, vai veic maksājumus, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, par attiecīgu summu jāpalielina darbinieka ienākums. Ja darbinieka ienākums konkrētajā mēnesī pārsniedz 500 latus, tad saskaņā ar MUN likuma 6.panta ceturto daļu par pārsnieguma summu jāmaksā papildus nodoklis 20 procentu apmērā. Attiecīgi Mikrouzņēmums, kurš grāmatvedības reģistrus kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, uz izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, attiecina darbiniekiem izmaksāto ienākumu (algu) un arī personīgajam patēriņam izņemtos naudas līdzekļus.

Ja uzsākot saimniecisko darbību MUN maksātāja saimnieciskās darbības kontā bija palikusi peļņa par kuru nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad izņemt šo peļņu ir tiesības bez jebkādiem papildus nodokļiem. Lai nerastos pārpratumi un ievērojot grāmatvedības kārtošanas prasības, ja MUN maksātājs bija tiesīgs un ir izvēlējies grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, tad izņemto peļņu var iegrāmatot ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla ailē „ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas”. Papildus ieteicams sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentu- kārtību, kādā grāmatvedības reģistros uzrāda šādu peļņas izņemšanu un dokumentu par katru konkrēto faktu. Šāds ieteikums, gan neizriet no MUN likuma normām, bet gan no Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” un Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.